Böcker utgivna på förlaget

 

 Historieforum Västra Götaland

 

( Böckerna kan beställas längst ner på sidan.)

 

 

 

                                            Bok katalog:

 

 

Boktitel Författare
Goterkällan  (upplaga 5) Ingemar Nordgren
Liljestenar Flera författare
Kult, Guld och Makt. Flera författare
Herrevadsbro år 1251 Ingvar Leion
Landkorridoren till Västerhavet Ingvar Leion
Landet söder om Vänern Bengt Råsled
Götland - Språkområdet Götland och dess forntida "internationella relationer" Bengt Råsled
Verner Lindblom – Mannen som vände upp och ner på  Sveriges historia  
HistorieForums Tidskrift  2004  Nr1 Utsåld
HistorieForums Tidskrift  2009  Nr2  
HistorieForums Tidskrift  2010  Nr3  

Beställnings sida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goterkällan 

  Om goterna i Norden och på Kontinenten

Ingemar Nordgren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 385.- Skr exkl. porto

En tvärvetenskaplig granskning av bland annat arkeologiska och skriftliga källor. Författaren är den förste svenske forskaren som har gjort en större tvärvetenskaplig genomgång av goterna. Boken finns också  i en utgåva på engelska,The Well Spring of the Goths,Lincoln, NY,Shanghai 2004, som kan köpas via  internet hos Amazon m.fl. Bokens bärande tes är att goterna inte är ett folk, utan ett antal folk och stammar sammanhållna av en gemensam kult. Boken bygger på författarens doktorsavhandling vid Odense universitet 1999 fast nytt material har tillkommit.

Historieforum Västra Götaland, Göteborg 2000. 
5:e reviderade  upplagan, 484 sidor.

Källby  2011.
 

Ingemar Nordgren

Sjögrässtigen 15

533 73 KÄLLBY

Telefon: 0510 54 18 51

ingemar@nordgren.se

 

 

Bok katalog
Hel sida
Startsida
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liljestenar

Boken tillkom efter ett symposium i Lidköping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 180.- Skr exkl. porto

Boken, som är på drygt 200 sidor, är en heltäckande antologi med bidrag från de ledande svenska experterna. En rikt illustrerad bok som behandlar liljestenarna och deras motivvärld med början i det gamla Mesopotamien och fram till medeltiden i Europa och Norden. Då tidigare heltäckande böcker saknas föreligger förutsättningar att denna bok kan bli ett standardverk för framtida forskare. Boken vänder sig till alla - såväl fackmän som lekmän.


Medverkande (författare/föreläsare) bl.a. Bertil Andersson, Sonny Berntsson, Alf Bråthen, Eivind Claesson, Tage Claesson, Markus Dahlberg, Leif Gren, Åke Hyenstrand, Roland Johansson, Verner Lindblom, Stig Lundberg, Maj-Líse MacMathan, Ingemar Nordgren, Kerstin Persson, Elisabeth Piltz, Leon Rhodin och Jan Svanberg.

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kult, Guld och Makt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historieforum Västra Götaland,

Serie B,Vetenskapliga rapporter och  Småskrifter 

No.4, Skara 2007.

 ISBN: 91-974119-5-7; ISSN: 1650-4852 

 

Pris: 310.- Skr exkl. porto  

Denna bok är en dokumentation av  ett tvärvetenskapligt symposium som behandlar tiden från bronsålderns avslutning, hela järnåldern och fram till Nordens kristnande under  tidig medeltid. De medverkande författarna, från Skandinavien och norra Tyskland, representerar sammantaget den allra senaste kunskapen inom historia, arkeologi, språkvetenskap, religionsvetenskap och andra närbesläktade områden.Här presenteras de samordnade forskningsresultaten, och även de nyaste hypoteserna, från det sena nittonhundratalet och fram till dags dato inom de olika forskningsdisciplinerna, vilket innebär att innehållet är helt aktuellt.Utöver den direkta symposiedokumentationen publiceras här också fil.mag. Ove Quists C-uppsats i arkeologi, Guld och Politik, som bara funnits i ett fåtal stencilerade exemplar tidigare. Den behandlar specifikt det folkvandringstida guldet i Västergötland.  

Boken är  lättläst och avsedd  för  både allmänhet och fackforskare.

 

 

Medverkande författare/föreläsare:

 

Magnus Alkarp, Troels Brandt, Ulf Erik Hagberg, Michaela Helmbrecht, Göran Henriksson, Anders Hultgård, Åke Hyenstrand, 

Eva Hyenstrand-Bergström, Anders Kaliff, 

Lydia Klos, Lars Larsson, Hans Frede Nielsen, Ingemar Nordgren, 

Bengt Nordqvist, Tore Nyberg, Ove Quist, Bo Ralph, Sten Tesch, 

Henrik Thrane och Margrethe Watt.

 

 

_____________________________________________________________

Professor James E. Cathey, inst.för  germanistik, University 

of Massachussets, Amhurst.

“…boken är en så viktig källa att den skulle läsas av alla som

intresserar sig för germanernas äldsta skede.”

    

 

 
Bok katalog
Hel sida
Startsida

                                                      

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Herrevadsbro år 1251

Birger Jarls seger över upprorsmän och tysk legohär

Ingvar Leion

 

Häradsvad vid Säveån i Gäsene härad i Västergötland har sedan flera hundra år tillbaka uppmärksammats såsom ett möjligt, för att inte säga troligt alternativ till den etablerade uppfattningen att uppgörelsen mellan Birger Jarl och upproriska folkungar skulle ha ägt rum vid Herrevad i Västmanland.
l denna skrift ges den mest genomgripande analys som någonsin gjorts vad gäller frågan om vilken av platserna som rimligen bör ses som "innehavare"av händelsen.
Författaren har omfattande erfarenhet av kvalificerad militär stabstjänst och krigsplanläggning och har även verkat som lärare i taktik. I samband med studier i militärhistoria han gjort en utredning avseende Sexdagarskrigets strategiska, taktiska och tekniska lärdomar, uppmärksammad och publicerad i utdrag utomlands. Inom det arkeologiska området har han upptäckt och katalogiserat merparten av Sjuhäradsbygdens kända mesolitiska boplatser.
Boken vänder sig till såväl fackmän som till en historieintresserad allmänhet.

HistorieForum Västra Götaland, Series B,Vetenskapliga rapporter och småskrifter No 2, Skara 2002

ISSN: 1650-4852     

ISBN: 91-974119-1-4

Pris: 130.- Skr exkl. port

 

 

 

 

 

 

 

Bok katalog
Hel sida
Startsida

Landkorridoren till Västerhavet

Hur Sverige fick land vid mynningen av Göta älv under 1200-talet -

ett försök att förklara händelseförloppet.

Ingvar Leion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HistorieForum Västra Götaland,

Series B, Vetenskapliga rapporter och småskrifter, 

No 3, Skara 2002             ISSN:1650-4852    

ISBN: 91- 974119-2-2

 

Pris: 130.- Skr exkl. porto  

Hur Sverige fick land vid mynningen av Göta älv under 1200-talet - ett försök att förklara händelseförloppet. Med hjälp av tillgängliga källor anser vi oss veta att Sverige, icke osannolikt för första gången, fick tillgång till den så kallade korridoren till Västerhavet någon gång mellan åren 1206 och 1261. Tillkomsten av landkorridoren innebar att två norska socknar på Hisingen samt de danska häraderna Askim, Sävedal och Vättle överfördes till Sverige. Tidsförhållanden och territoriella förhållanden har tidigare utretts, inte minst av Gunnar Olsson i hans 1953 utgivna skrift Sverige och landet vid Göta älvs mynning under medeltiden. I föreliggande skrift görs ett försök att komplettera tidigare forskning genom att fokusera på processerna bakom korridoren. I sammanhanget granskas såväl naturgeografiska omständigheter som det maktpolitiska spelet. De som på ett eller annat sätt syns ha medverkat vid tillkomsten av landkorridoren och som ingående behandlas i denna skrift är inte blott berörda riken som Norge, Sverige och Danmark utan även kyrkan och den begynnande Hansan med staden Lübeck. "Det forna Västergötland" och dess tidigare gränsförhållande gentemot det danska Halland samt svensk kolonisation mot mynningen av Göta älv och mot Sjuhäradsbygden är andra komponenter som i denna skrift  belyses  och  som ses som troligen  sammanhörande  med  processerna  bakom Landkorridorens tillkomst.

Boken vänder sig till såväl fackmän som till en historieintresserad allmänhet.

 

 

Bok katalog
Hel sida
Startsida
 

                  

 

 

 

 

 

Landet söder om Vänern

Bengt Råsled

Historieforum Västra Götaland

ISBN: 91-974119-6-5

 

 Pris: 200.- Skr exkl. porto

Bengt Råsled föddes 1936 i Hovby utanför Lidköping och växte upp i Kållands Råda. Han besökte ofta Skalundahögen, vilket väckte ett intresse för forntiden. Studier i Stockholm till civilekonom på Handelshögskolan och teknologie dr. vid Kungliga Tekniska Högskol-an. Han har varit överingenjör på Skanska och senare vicepresident samt innehaft en professur på KTH. Som pensionär har han läst in en fil.kand. i arkeologi på Stockholms universitet.

Boken är populärvetenskaplig och ger en översiktlig och intressant genomgång av Västergötlands, särskilt  Skaraborgs, arkeologi, historia och myter. Författaren framlägger dessutom en del intressanta hypoteser och  mer eller mindre djärva spekulationer. En ren nyhet är rapporten från georadar-undersökningen och åldersbestämningen av Skalundahögen och Holöja skans, som författaren själv genomfört. Boken bör kunna väcka vidare intresse för personliga fördjupningar. Presentationen är enkel och lättläst och boken kan med fördel användas som diskussionsunderlag. 

Författaren har på ett förtjänstfullt systematiskt sätt sorterat information om arkeologiskt och historiskt intressanta platser, så att boken också kan användas som en sorts reseguide. Samtidigt  framkommer tydligt att det fortfarande finns en stor outnyttjad potential för framtida, djupare forskning i regionen.

 

 
 

 

 

 

 

Götland

Språkområdet Götland och dess forntida "internationella relationer".

 

Bengt Råsled

Historieforum Västra Götaland

ISBN: 978-91-974119-7-4

 

 Pris: 130.- Skr exkl. porto

Bengt Råsled berättar i denna bok om den omfattande rundresa han företagit bland fascinerande forskningsämnen omkring götafolkens historia.

Götafolken bildade inget rike men utgör  ett språkområde. Kulturen i detta område uppvisar många relationsytor med europeiska och andra grannar.

Råsled ger läsaren en överblick från Beowulfkvädet i England till Heliga Gravens kyrkor i Jerusalem och Forshem, från Eddan som inte återger Islands landskap till det byzantinska rikets livsträd och götafolkens liljestenar, från mellaneuropeisk stenålder gravskick till Sigrid Storråda polska och slaviska bakgrund. Överallt citeras nyare litteratur och undersökningar av specialister främst inom arkeologi.

Inte orsaksförklaringar står i centrum, utan förbluffande likheter och beröringspunkter, just så som Verner Lindblom, som boken är tillägnad, alltid har visat vägen till.

 

Tore Nyberg, Syddansk Universitet, Odense.

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Historieforum Västra Götaland

ISBN: 978-91-974119-8-2

 

 Pris: 150.- Skr exkl. porto

Götalandshypotesen

 

Verner Lindbloms akademiska uppsats vid Göteborgs Universitet 1973" Svearnas Uppsala och deras tempel " radade upp en mängd frågor om vårt rikes ursprung, som de " lärde " inte kunde svara på utifrån den då rådande historiesynen.

 

En ny och förutsättningslös tolkning måste till. Verner Lindblom är en föregångare som hävdar att den kulturella utvecklingen såväl som de första tecknen på en riksbildning följde samma väg som innovtionsflödet i övrigt, d.v.s. från syd eller sydväst och uppåt i landet  -inte tvärt om.

 

Läs historien om hur debatten om Sveriges vagga började och hur den lett fram till paradigmskiftet.

 

 

Boken är sammanställd och delvis författad

av

Anne Fant Ekman – Lennart Axelsson – Ewert Jonsson

© 2009 Författarna

 

 

 

 

 

                                                                   

Historieforum Västra Götaland

 

ISSN 1652-5043

  Pris: 60.- Skr exkl. porto

Slutsåld

 

 

 

 

Bok katalog
Hel sida
Startsida
 

 

 

 

 

 
 

Innehåll

 

Dokumentation av kristningssymposiet i Forshem 1 mars 2008.

Documentation of Christianization symposium in Forshem 2008.

 

Maria Vretemark

Tidiga kristna spår i Varnhem ― hur tolkar vi dem?

Early traces of Christianization  in Varnhem.

 

Claes Theliander

Gravskicket och Västergötlands kristnande.

The burial customs and the Christianization of Västergötland.

 

Bengt Wadensjö

Gåtfulla kvarlevor.

Riddeling Remains.

 

Henrik Janson

Vikingar och kristendom ― några huvudlinjer i och kring

den kyrkopolitiska utvecklingen i Norden ca 800-1100.

Vikings and Christianity - Some mainstreams in and around

the developement of ecclesiastical politics in Scandinavia c:a 800-1100.

 

Övriga artiklar:

 

Ingemar Nordgren

En nytolkning av Sparlösastenens bildmotiv.

A new interpretation of the pictures at the Sparlösa rune stone.

 

Per Fredäng

När kriget kom till Motala ― en källkritisk undersökning av

krigshandlingarna runt Motala vintern 1567-68.

Historieforum Västra Götaland

ISSN 1652-5043

Pris: 110.- Skr exkl. porto

 

 

 

Bok katalog
Hel sida
Startsida
 

Historieforum Västra Götaland

ISSN 1652-5043

Pris: 110.- Skr exkl. porto

 

Innehåll - Contents

 

Ledare - Editorial

 

In memoriam

 

Om författarna - About the authors

 

Stefan Ingesson

Goterna och Skandinavien- myt eller verklighet?

En undersökning av de gotisk-skandinaviska relationerna.

The Goths and Scandinavia - myth or reality?

A reserch of the Gotho-Scandinavian relations.

 

Kaj Lyckebo

Krigsryttaridealet - Symbolik, funktion, historia.

Ett tolkningsförslag.

The  Germanic Warhorsemen- symbols, function, history.

A proposal of interpretation.

 

Bengt Nordqvist

"Drakskatten från Finnestorp" - En arkeologisk betraktelse

Kring utställningen.

"The Dragon Hoard from Finnestorp" - An archaeological

view of the exhibition.

 

Bengt Nordqvist

En praktremsölja av kunglig valör från Offerplats Finnestorp -

Ett möte mellan arkeologi och saga.

A pompous beltbuckle of royal valour fron Sacrificeplace Finnestorp-

A meeting between archaeology and saga.

 

Annelie Nitenberg & Anna Nyqvist Thorsson

Sunerby - en vendeltida stormannamiljö på Kållandsö.

Sunnerby - a chieftains home and domain during the Merovingian period.

 

Recensioner - Reviews

Bengt Nordqvist: Recension av Stig Welinders "Sveriges Historia"

 

 

Bok katalog
Hel sida
Startsida
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skicka beställningen till:

Åter Bok katalog  

Lennart Axelsson
Blåklintsgatan 6
544 31 HJO

 

Telefon: 0503 129 20

e-post: lennart.axelsson@hjomail.se

Åter Startsida